Hantering av personuppgifter

På Mörner Familjejuridik värnar vi om din personliga integritet. Alla personuppgifter vi samlar in hanteras därför i enlighet med GDPR.

Den 25 maj 2018 började GDPR, General Data Protection Regulation, att gälla i EU. GDPR ersatte den tidigare Personuppgiftslagen, i och med dess införande skärptes kraven på hur vi får behandla dina personuppgifter. Nedan finns information om hur vi behandlar personuppgifter och vad du kan göra för att få information om vilka av dina personuppgifter vi har eller hur vi hanterar dina uppgifter.

Ansvar

Mörner Familjejuridik AB är personuppgiftsansvarig för att dina uppgifter behandlas i enlighet med GDPR. Dina personuppgifter hanteras av anställda i Mörner Familjejuridik AB samt våra personuppgiftsbiträden.

Hantering och syftet med hanteringen

Vi hanterar dina personuppgifter vid upprättandet av olika juridiska handlingar som testamenten, äktenskapsförord, samboavtal, bodelningar, framtidsfullmakter eller gåvobrev. I samband med detta behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress och personnummer. Vi får även ofta uppdrag att upprätta juridiska handlingar i dödsbon och behöver då behandla de personuppgifter som är nödvändiga för att upprätta bouppteckning, arvskifte etc.

Personuppgifter i upprättade juridiska handlingar så som testamente, bodelning, framtidsfullmakt etc. sparas enligt överenskommelse med den som handlingen gäller. Vi sparar även kopior på bouppteckningar, upprättade arvskiften, bodelningar och andra överenskommelser i samband med boutredning. Personuppgifter som enligt lag måste sparas en viss tid sparas under nödvändig tid och förstörs sedan, detta gäller exempelvis fakturaunderlag som ska sparas enligt bokföringslagen.

Ändamålet med att spara och behandla personuppgifterna är att vi ska kunna administrera och tillhandahålla de tjänster vi erbjuder dig. Dokument som efter fullföljt uppdrag anses ha ringa värde kommer att raderas, övriga dokument sparas så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster till våra kunder.

De rättsliga grunder vi har för vår behandling av personuppgifter är avtal (om du ingått ett avtal med oss om upprättande och/eller förvaring av juridiska dokument), samtycke (ett samtycke kan alltid återkallas), uppgifter av allmänt intresse (exempelvis upprättandet av en bouppteckning) samt vårt berättigade intresse av att kunna bedriva vår verksamhet och utföra tjänster för våra kunder.

Personuppgifter sprids aldrig vidare från oss om du inte gett ditt samtycke till det eller om det är nödvändigt på grund av ärendets natur. Exempel på när det är nödvändigt att personuppgifter sprids till tredje part är när vi hjälper dig att söka lagfart och skickar uppgifter till Lantmäteriet eller då en bouppteckning skickas till Skatteverket för registrering. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med tredje part om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Insamling och lagring

De personuppgifter vi behandlar samlas in från dig som kund men även från myndigheter så som Skatteverket och Lantmäteriet för att kunna upprätta de juridiska dokument du önskar eller för att kunna upprätta en bouppteckning efter en avliden person.

Dina personuppgifter lagras av oss inom Sverige. Inga andra än anställda i Mörner Familjejuridik AB och våra personuppgiftsbiträden har åtkomst till dina personuppgifter. I vårt kundregister är

enbart namn, adress och personnummer på våra kunder sökbara uppgifter. Personuppgifter i upprättade juridiska dokument är inte sökbara.

Information, rättelse och radering

Personuppgiftsansvarig är Mörner Familjejuridik AB, Drottninggatan 2 , 753 10 Uppsala. Du har rätt att kontakta oss för information om de personuppgifter vi har om dig samt för rättelse eller radering av personuppgifter. Du kontaktar oss lättast via mail info@mornerfamiljejuridik.se eller telefon 018-55 48 62.

Har du synpunkter eller klagomål på vår hantering av personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.